Claire Typaldos
BUSHWICK BETA SPACES
  • Kaleido, Silkscreen, 26" x 29"
    Bushwick Beta Spaces, Brooklyn, 2010

  • X, Silkscreen, 26" x 29"
    Bushwick Beta Spaces, Brooklyn, 2010

  • Skeleton, Silkscreen, 26" x 29"
    Bushwick Beta Spaces, Brooklyn, 2010